Digital Atlas of Economic Plants

 Actinidiaceae

9892

Actinidia arguta

DF_0991a

Actinidia chinensis

DF_0991b

Actinidia chinensis

8029

Actinidia chinensis

DF_0992a

Actinidia deliciosa

DF_0992b

Actinidia deliciosa

DF_0566

Actinidia deliciosa

DF_0584

Actinidia deliciosa

8030

Actinidia deliciosa

10530

Actinidia kolomikta

8561

Actinidia polygama

8562

Actinidia polygama

Previous page